Ogólne warunki umów
dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejsze ogólne warunki umów stosowane są do wszystkich umów zawartych przez Oknoland Sp. z o.o. („Administrator”) za wyjątkiem umów zawartych z konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Niniejsze ogólne warunki umów stosowane są w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym strony tych umów (łącznie „Strony”, osobno „Strona”) postanawiają stosować się do następujących zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Umowy.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez każdą ze Stron wyłącznie w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Strony,
  2. wykonania obowiązków nałożonych na daną Stronę, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  4. reakcja na roszczenia Stron, w tym ich spełnienie lub obrona przed nimi.
 2. Wszelkie nośniki informacji zawierające dane osobowe („Nośniki danych”) będą chronione przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych znajdujących się na tych Nośnikach danych. Dostęp do Nośników danych będą miały wyłącznie te osoby, które muszą mieć do nich dostęp po to, aby każda ze Stron mogła realizować cele, o których mowa w punkcie 1.
 3. Każda ze Stron stanie się administratorem danych osobowych osób wymienionych bezpośrednio w Umowie, w szczególności osób reprezentujących Strony Umowy lub działających w ich imieniu.
 4. Administrator będzie również administratorem danych osobowych zamieszczonych w innych dokumentach przekazanych przez Klienta, a związanych z realizacją Umowy.
 5. Klient stanie się administratorem danych osób, których dane osobowe zostały zamieszczone na dowodach księgowych wystawionych przez Administratora.
 6. Klient gwarantuje, że osoby, o których mowa w punkcie 3 i 4 niniejszych ogólnych warunków umów, w związku z zawarciem umowy z Administratorem, zostaną przez niego zapoznane z informacjami, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia. Administrator udzieli Klientowi informacji niezbędnych do wykonania obowiązku informacyjnego na żądanie Klienta. Na żądanie Administratora Klient wykaże fakt wykonania obowiązku informacyjnego w terminie wyznaczonym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni. Przyjęte na podstawie niniejszego punktu zobowiązanie skutkuje tym, że Klient zwolni lub zwróci Administratorowi w maksymalnie dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie koszty związane z ewentualnymi nieprawidłowościami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności koszty obsługi prawnej postępowań, kwoty do których zapłaty zobowiązany został Administrator przez organ nadzorczy, odszkodowania zasądzone na rzecz osób, których dane dotyczą.
 7. Każda ze Stron gwarantuje, że będzie przetwarzała dane osobowe wyłącznie przez okres uzasadniony faktem zawarcia Umowy, w szczególności Nośniki informacji związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą archiwizowane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń Stron, zaś dokumenty księgowe archiwizowane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 8. Administrator informuje że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod następującymi adresami:

Oknoland Sp. z o.o.
Sikorskiego 2
41-922 Radzionków
biuro@oknoland.pl

 KLAUZULA RODO DO POBRANIA:

 1. Informacja dot. przetwarzania danych konsumenci
 2. Informacja dot. przetwarzania danych kontrahenci